Działalność

Administrator Nieruchomości GOTAN Technik

 

Nasza oferta zawiera zarówno zarządzanie w trybie art. 18 Ustawy o własności lokali, czyli pełnienie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (zarząd powierzony), jak i zlecenie administrowania nieruchomością, czyli wspieranie wcześniej wybranego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we wszystkich zakresach prowadzonej działalności.

Jako profesjonalny i rzetelny administrator nieruchomości oferujemy:

 • wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty,
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku,
 • pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe,
 • przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu wlaścicieli, najemców,
 • pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów,
 • bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • prowadzenie ksiązki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą,
 • pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku,

Obsługa księgowo - bankowa:

 • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego,
 • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo- rozliczeniowej,
 • prowadzenie rachunku bankowego Klienta,
 • prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właścicielalokalu,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych,
 • bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z ytrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów,
 • sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Dodatkowe usługi:

 • reprezentacje Klienta (Wspólnot)
 • reprezentacje Klienta (Wspólnot) na zewnątrz przed organami samorządowymi
 • obsługę prawną itp.

Inżynieria budowlana

Kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie projektowania inwestycji, nadzór inwestorski - inżynier kontraktu, inwestor zastępczy, wykonywanie specjalistycznych analiz i raportów, min. w dziedzinie energetyki, środowiska (raport oddziaływania na środowisko), stanu technicznego budynków mieszkalnych, przygotowywanie dokumentacji technicznej inwestycji budowlanych.

Fundusze UE

Pozyskiwanie funduszy unijnych min. dla rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), JST, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji dotyczącej rozliczania dotacji, w tym: sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja projektu. Ponadto oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, optymalizacja struktury finansowania).

Specjaliści

Zatrudniamy specjalistów z dużym doświadczeniem i o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem napotkany na etapie projektowania jak i w trakcie realizacji inwestycji.